Škola spokojených dětí

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Kontakt a objednávka konzultace:

mobil: 602 303 106

e-mail: zsbohdalice@vys.czn.cz

 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Karin Šulcová

 

Kariérová poradkyně: Mgr. Petra Hanáková

 

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Klárová

 

Speciální pedagožka a logopedka: Mgr. Věra Georgieva

 

Asistentky pedagoga: Eva Úlehlová, Mgr. Natáliya Viková, Mgr. Iveta Adamcová, Simona Palátová

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní, kariérovou poradkyní, metodikem prevence, speciální pedagožkou a logopedkou a asistentkami pedagoga.

Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

 

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
  • aplikovat novou koncepci kariérového poradenství
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce