Jsem dobrý kamarád?

28.11.2014 16:58

Nedílnou součástí práce škol je kromě vytváření poznatků a dovedností z oblasti společenských a přírodních věd už mnoho let úsilí o vytváření pozitivních přátelských vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a pedagogy-učiteli na všech stupních škol.

Cílem prevence tzv. rizikových jevů mezi dětmi a mladými lidmi je zamezit už v počátečních stádiích projevům nevraživosti, nepřátelství a násilí, vytvářet naopak prostředí porozumění, spolupráce a vzájemného respektování mezi žáky škol.

Zabezpečením tohoto úkolu se zabývají učitelé ve své každodenní praxi. Podobně jako v předcházejících letech zorganizovali učitelé ZŠ Bohdalice ve spolupráci s vedením školy 27. listopadu akci se zaměřením na výše uvedené problémy pro věkově smíšené skupiny chlapců a dívek 3. - 9. ročníku, tentokrát s názvem Jsem dobrý kamarád? Tříčlenné a čtyřčlenné skupiny spolupracovaly na řešení uložených úkolů, poté prezentovaly výsledky své práce, o svých závěrech a řešeních diskutovali jejich členové

s příslušníky ostatních skupin.

Zaměstnání byla doplňována hrami se zaměřením na sledované problémy. Účastníci akce zjišťovali, že je řada věcí, jež máme společné, učili se však i řešit konflikty, do nichž se každý z nás může dostat. Hledali podstatu kamarádství, pracovali s pojmy tolerance, empatie, komunikace i respektování názorů druhého člověka.

V závěru čtyřhodinového zaměstnání se pak zabývali problematikou návykových látek a závislostí, které mohou posléze negativně ovlivnit život člověka. Určitě také díky odpovědnému přístupu k naplňování stanovených úkolů učiteli-vedoucími jednotlivých zaměstnání odcházela většina zúčastněných spokojena.

 

Mgr. František Vybíral

školní metodik prevence

Fotogalerie: Jsem dobrý kamarád?